שנה 2017 השינוי 2016 השינוי 2015
תלונות מוצדקות 11 83% 6 (40%) 10
תלונות בחלקן מוצדקות 2 50% 1 (75%) 4
תלונות שאינן מוצדקות 14 75% 8 14% 7
תלונות שלא נבדקו 2 (50%) 4 300% 1
תלונות אחרות 3 50% 2 100% 1
סך מספר תלונות 31 48% 21 (9%) 23
מספר תושבים לסוף שנה 40,700 1.5% 40,089 2.4% 39,156
יחס תושבים ; תלונות 1:1313 (31%) 1:1909 12% 1:1698

 

להלן פירוט התלונות. (מטעמי סודיות וצנעת הפרט מצוינים נושא התלונה, הגוף הנילון ומסקנת הבירור בלבד):

  הגוף הנילון מהות התלונה מסקנות
1 ועד מקומי העדר מענה לפניה של תושב לגבי בקשת מידע

מוצדקת
משך הזמן לקבלת תשובה אינו סביר.

2 אגף חינוך שיבוץ ילדים לגן נעשה משיקולים זרים. לא מוצדקת
3 אגף חינוך פיצול שיבוץ  ילדים בגן, לא תקין. לא מוצדקת
4 איכות הסביבה הטיפול בתלונה בגין רעש לא סביר, לא היה נאות.

לא מוצדקת
הביקורת המליצה על פתרון המחלוקת בהדברות.

5 מועצה חיבור לא מורשה לביוב ציבורי.

מוצדקת
טופל על ידי חברת יובלי העמק ומחלקת הפיקוח במועצה.

6 ועד מקומי העברת סמכויות הועד המקומי לאגודה פרטית. לא מוצדקת
7 ועד מקומי מחיקת חוב של אגודה לועד מקומי.  לא מוצדקת
8 ועד מקומי שלילת זכות תושבים משימוש במתקנים ציבוריים. לא מוצדקת
9 ועד מקומי אי קבלת מידע מוועד מקומי.

מוצדקת. 
טופל בוועד המקומי.

10 ועד מקומי בניית גדר לגן ילדים.

לא נבדק.
הועבר למשרד החינוך.

11 מחלקת רכש הצעת מחיר שהוגשה, לא נבדקה. לא מוצדקת
12 עמותת הספורט שימוש באולם ללא רישוי כנדרש.

מוצדקת 
המדובר באולם שנמצא מחוץ לתחום המועצה. 
הועבר לרשות הרלוונטית.

13 אגף חינוך הזנחה בצהרון בגן ילדים.

לא נבדקה
לא באחריות המועצה. המדובר בצהרון המופעל על ידי  הישוב. 

14 הועדה לתכנון ובניה ביטול לא מוצדק של יום קבלת קהל. לא מוצדקת
15 מועצה ביצוע עבודה ציבורית על ידי אגודה פרטית.

מוצדקת בחלקה
נעשה פיקוח עליון ציבורי.

16 ועד מקומי שימוש בדרך ציבורית וסגירתה.

מוצדקת בחלקה
הומלץ להסדיר את השימוש בהסכם.

17 מועצה סלילה פרטית בפרוייקט ציבורי. לא מוצדקת
18 ועדה לתכנון ובניה אישור היתר בניה שלא כנדרש.

מוצדקת 
הביקורת המליצה על תיקון הליקוי.

19 ועד מקומי ליקויי בטיחות במבנה ציבורי שלא תוקנו.

מוצדקת
טופל על ידי הועד המקומי.

20 ועדה לתכנון ובניה בקשה לחתימה של האגודה החקלאית על בקשות להיתר בניה שלא כחוק. לא מוצדקת
21 ועד מקומי ניגוד עניינים של יו"ר הועד והימנעות מהצבעה.

מוצדקת
לא נערכה ההצבעה.

22 ועדה לתכנון ובניה היטל השבחה נמוך בפרוייקט הרחבה בישוב. הנושא נבדק המסגרת דוח ביקורת בנושא היטלי השבחה.
23 מועצה

השקעת כספי ציבור לבניית גן בקרקע פרטית.

לא מוצדקת
24 ועדה לתכנון ובניה

בקשה לחתימה על הצהרת שימוש במבנה בניגוד לחוק.

לא מוצדקת
25 מועצה ליקוי בטיחות באזור גן ילדים.

מוצדקת
טופל על ידי אגף הנדסה.

26 ועדה לתכנון ובניה + מועצה

בניית מסלעה בפטור מהיתר בניגוד לחוק.
פיקוח לא ראוי של הועד המקומי בנושא.

מוצדקת
ההיתר הוסדר.
טרם הסתיים הטיפול בוועד המקומי.

27 מועצה פיטורין של עובדת בהליך לא חוקי לא מוצדקת
28 ועד מקומי מניעת שימוש במגרש הכדורסל בישוב לא מוצדקת
29 איכות הסביבה השלכת פסולת ברשות הרבים

מוצדקת
טופל על ידי מחלקת הפיקוח במועצה.

30 ועד מקומי העדר פירוט לתשלום מיסי קן

מוצדקת.
על הועד המקומי לפרט את רשימת הפעולות המבוצעות במימון מיסי קן.

31 מועצה חיוב בגין התקנת מד מים לקריאה מרחוק שלא כדין

התלונה אינה קשורה למועצה.
ספק המים היא האגודה המקומית.