להלן נתונים סטטיסטיים אודות תלונות שהתקבלו אצל מבקר המועצה, המשמש אף כממונה תלונות הציבור, במהלך שנת 2016

שנה 2015 2016 שינוי
מספר תלונות 23 21 (8.6%)
תלונות מוצדקות 10 6 (40%)
תלונות מוצדקות בחלקן 4 1 (75%)
תלונות שאינן מוצדקות 7 8 14%
תלונות שלא נבדקו 1 4 300%
תלונות אחרות 1 2 100%
מספר תושבים לסוף שנה 39,056 40,089 2.6%
יחס תושבים ; תלונות 1:1698 1:1909 12%

 

להלן פירוט התלונות (מטעמי סודיות וצנעת הפרט מצוינים נושא התלונה, הגוף הנילון ומסקנת הבירור בלבד): 

  הגוף הנילון מהות התלונה מסקנות
1 מועצה הליך הנצחה

לא נבדק
התלונה בוטלה

2 ועד מקומי קבלת מידע לא מוצדק
3 מועצה גביית ארנונה ממבנים בעלי תקרה נמוכה וממחסנים לא מוצדק
4 ועד מקומי מפגע שנבע מבניה פרטית בישוב

מוצדק. המפגע הוסר

5 ועד מקומי/מועצה ניהול כספי גן ילדים לא מוצדק
6 מועצה חיוב כפול ל אגרת ביוב לא מוצדק
7 מועצה ריח רע מבריכת חמצון

מוצדק. טופל בחברת המים והביוב.

8 מועצה הפרדת אשפה נבדק כדוח ביקורת
9 ועד מקומי תשלומים לאגודה הקהילתית

מוצדקת בחלקה. טופלה בהדברות בין הצדדים.

10 ועד מקומי ניגודי עניינים בדיוני הועד בנושא עמדת פחים לא מוצדק
11 מועצה דתית כשרות לא נאותה של מסעדה

מוצדק. טופלה על ידי המועצה הדתית.

12 מועצה תלונת חברה חיצונית בדבר אפליה בפניות להצעות מחיר וביצוע רכש לא מוצדק
13 ועד מקומי בניית גדר בגן

לא נבדק. המתלונן פנה למשרד החינוך

14 מועצה תשתית מים לקויה הגורמת להפסקות מים.

מוצדק. טופל על ידי חברת המים והביוב

15 מועצה/יזרעאלים  בניה ללא היתר ושימוש חורג בבית פרטי הגורמים למטרד מוצדק. טופל על ידי מחלקת הפיקוח
16 מועצה העדר תחבורה ציבורית לישובים צפוניים וקיום קו מיותר

הנושא באחריות נתיבי ישראל
מטופל על ידי סגן ראש מועצה

17 ועד מקומי הצגת נתוני סקר שגויים לצורך קבלת החלטה בנושא מהותי לא מוצדק
18 מועצה/ועד מקומי קבלת מידע על פי חופש המידע

לא נבדק. המתלונן פנה למבקר המדינה

19 ועד מקומי שימוש במיסי קן

מוצדק. נמסרו הנחיות לתיקון

20 מועצה אי טיפול בתלונה שנמצאה מוצדקת בנושא מטרד בגין שימוש חורג שלא בהיתר. לא מוצדק