במהלך שנת 2010 טפלה הביקורת במספר תלונות :
 
  • מנחת מגידו: התלונה בגין טיפול המועצה ובקשה לבדיקה של הביקורת הפנימית. התלונה נמצאה לא מוצדקת.
  • כביש גישה: תלונה בגין ליקויי בטיחות של קבלן מבצע.

      התלונה נמצאה מוצדקת. הועבר לטיפול מחלקת הנדסה.

  • ישוב: תלונה בגין ניגודי עניינים של חבר ועד האגודה החקלאית המכהן כחבר הוועד המקומי. התלונה נמצאה מוצדקת.

     חבר ועד האגודה לא ישתתף או יצביע בדיוני הוועד המקומי הקשורים לאגודה.

  • ישוב: תלונה בגין ניגודי עניינים בגין קרבת משפחה בין חבר ועד מקומי לחבר ועדת ביקורת, המכהנים במקביל. התלונה נמצאה מוצדקת בחלקה.

      על פי צו המועצות אין מניעה חוקית לכהונתם של הנ"ל במקביל. אך חוות הדעת המשפטית מצאה, כי קיים חשש לניגודי עניינים. במהלך הבדיקה בוצעו חילופי גברי אשר בעקבותיהם החשש לניגודי עניינים הוסר.