• מינוי מזכירה לוועד מקומי ביישוב

בהנחיית הביקורת המועצתית, נבדקה התלונה על ידי ועדת הביקורת ביישוב. על פי ממצאי הבדיקה עולה, כי המינוי חוקי.    

מומלץ לגלות רגישות בטיפול במקרים דומים ולנקוט בשקיפות מלאה כלפי התושבים.

  • זימון נציג היישוב במליאה לישיבות הועד המקומי

על פי חוק, חלה חובה לזמן את נציג היישוב במליאה לישיבות הוועד המקומי.

המועצה הנחתה את הוועד המקומי, לזמן את נציג המליאה לישיבותיו.

  • בחירת בעלי תפקידים  

הביקורת המליצה על מיצוי ההליך הפנימי הנהוג ביישוב.

  • החזרי משרד התמ"ת כהשתתפות במעונות יום
בעקבות תלונה בדקה הביקורת את נושא העברת כספי השתתפות משרד התמ"ת לאמהות עובדות ומצאה, מספר ליקויים.

ראש המועצה בתגובתו, הנחה את הגורמים הרלוונטיים במועצה לתקן את הליקויים בהתאם להמלצות הביקורת